Tag
“Chắp cánh” rồng bay tỏa rạng hào khí Thăng Long

Bài 1: Đặt con người vào vị trí trung tâm

Nhịp điệu cuộc sống 28/05/2024 06:55
aa
TTTĐ - Kết luận 80 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tạo cho Hà Nội những điều kiện vô cùng thuận lợi để xây dựng Thủ đô văn hiến. Đây có thể ví như là “chắp cánh” thêm cho vùng đất rồng bay tiếp tục tỏa rạng hào khí Thăng Long trong hôm nay và mai sau.
Việt Nam - Vùng đất con người, văn hóa, thiên nhiên hấp dẫn Phát huy tối đa sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam Văn hóa và con người - nguồn lực quyết định sự phát triển

Con người là chủ thể của mọi sáng tạo và tiến bộ xã hội nên sự đầu tư, tập trung này sẽ mang đến sự phát triển toàn diện và hiệu quả cho Hà Nội.

Nguồn lực quan trọng nhất để phát triển Thủ đô

Kết luận về Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Quy hoạch Thủ đô) nêu rõ: Trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn khẳng định vị thế trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế; có bề dày lịch sử, văn hóa với số lượng di sản, di tích lớn nhất cả nước, hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú và đặc sắc, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước.

Hà Nội - Thủ đô thiêng liêng, trái tim của cả nước
Hà Nội - Thủ đô thiêng liêng, trái tim của cả nước

Vì lý do đó, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và nội dung chủ yếu của các quy hoạch. Đồng thời, Kết luận lưu ý nhấn mạnh một số nội dung trong đó đầu tiên là: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; bám sát, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan; thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, mâu thuẫn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia.

Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" cả trước mắt và lâu dài.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Chính trị đề nghị Hà Nội kiên định quan điểm "con người là trung tâm của sự phát triển", "văn hoá và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, là động lực, nguồn lực quan trọng nhất để phát triển Thủ đô"; xác định giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài là trụ cột mang tính nền tảng, nội dung cốt lõi trong chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô...

Hà Nội là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn của cả nước. Hàng năm lượng sinh viên ra trường, ở lại Hà Nội và tiếp tục học lên cao nữa để phát huy trí tuệ, xây dựng Thủ đô khá nhiều. Cùng với những chính sách thu hút nhân tài, các Thủ khoa được vinh danh và được trọng dụng trong cơ quan Nhà nước cho thấy Hà Nội luôn tạo điều kiện tốt nhất với các nhân tài.

Hà Nội tuyên dương các Thủ khoa
Hà Nội tuyên dương các Thủ khoa

Bên cạnh đó, mới đây trong cuộc chúc mừng các chuyên gia, nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ sẽ tiến hành gặp mặt, tham vấn các ý kiến thường xuyên để trí thức đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Như vậy, xác định con người là trung tâm, là nhân tố quyết định sự đổi mới, phát triển và xây đắp nền tảng văn hóa đặc sắc và khác biệt mà Thủ đô ngàn năm văn hiến luôn luôn chú trọng đến việc bồi đắp, phát huy kiến thức, tâm huyết của những người đến và cống hiến cho mảnh đất này.

Những giá trị cốt cách bền vững

Trong suốt quá trình phát triển của mình, đặc biệt là những năm gần đây, Hà Nội luôn tập trung vào yếu tố con người bởi đây là nhân tố quyết định làm nên sự khác biệt của Thủ đô. Chỉ thị 30-CT/TU Hà Nội 2024 về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nêu rõ: Lịch sử văn hiến hơn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội hun đúc nên giá trị cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Theo đó, nét thanh lịch của người Hà Nội thể hiện trong lối sống, sinh hoạt gia đình và cộng đồng, trong giao tiếp, ứng xử, trong văn hóa ẩm thực... Các thế hệ người Hà Nội luôn tự hào với giá trị truyền thống, quan tâm xây dựng và hoàn thiện nhân cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thông qua cách ứng xử với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa con người với con người.

Con người là một vẻ đẹp quan trọng làm nên tổng hòa bản sắc văn hóa của Thủ đô
Con người là một vẻ đẹp quan trọng làm nên tổng hòa bản sắc văn hóa của Thủ đô

Với vị trí, tầm vóc của một Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó thường xuyên nhấn mạnh vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển văn hóa, con người.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra yêu cầu Hà Nội cần phải xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật, người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, Đảng bộ Hà Nội luôn xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, hình thành hệ giá trị văn hóa gắn với phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội; coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được cụ thể hóa trong Chương trình công tác lớn của Thành ủy ở nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, được xác định là khâu đột phá của Chương trình số 06-CTr/TU (nhiệm kỳ Đại hội XVII).

Trong những năm qua, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, đề án... gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Người tốt việc tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Bài 1: Đặt con người vào vị trí trung tâm

Nhiều sáng kiến, mô hình hay đem lại kết quả đáng ghi nhận như: Xây dựng phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”; “Thanh niên làm theo lời Bác”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thủ đô “Tiên tiến, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, giữ gìn môi trường, thanh lịch, nhân ái”; xây dựng “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”...

Thành ủy Hà Nội hàng năm tổ chức thường niên Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; UBND thành phố ban hành 2 Quy tắc ứng xử: “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trực thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”...

Tất cả những kết quả này tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Người Hà Nội được phát triển toàn diện từ kiến thức đến tâm hồn, từ tư duy đến năng khiếu, từ công sở đến đời thường...

(Còn nữa)

Đọc thêm

Lan tỏa nét đẹp, giá trị của sen Tây Hồ Nhịp điệu cuộc sống

Lan tỏa nét đẹp, giá trị của sen Tây Hồ

TTTĐ - Quận Tây Hồ nằm ở phía Bắc Thủ đô Hà Nội, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, nổi bật không chỉ với Hồ Tây - lá phổi xanh của thành phố, mà còn có Sen Bách Diệp - một giống Sen có 100 cánh, bông to, hương thơm đặc trưng rất khác biệt so với các loài sen khác. Đây cũng chính là niềm tự hào của người dân Tây Hồ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung khi nhắc đến một loài hoa mang hình tượng cao quý.
Trà sen Tây Hồ: Thức uống tinh túy, tao nhã của người Hà Nội Ẩm thực Hà thành

Trà sen Tây Hồ: Thức uống tinh túy, tao nhã của người Hà Nội

TTTĐ - Trà sen Hồ Tây là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngon của trà với mùi thơm nhẹ nhàng tinh khiết của hoa sen tạo hương vị rất riêng biệt. Đây cũng chính là sản phẩm OCOP 4 sao của quận Tây Hồ do UNBD thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và công nhận trong năm 2021.
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Văn hóa giao thông

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

TTTĐ - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện 66/CĐ-TTg ngày 11/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương.
Huyện Ứng Hòa hoàn thành xây dựng quy ước, hương ước văn hóa Người Hà Nội

Huyện Ứng Hòa hoàn thành xây dựng quy ước, hương ước văn hóa

TTTĐ - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.
Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử Người Hà Nội

Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử

TTTĐ - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 494/KH-SVHTT về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố năm 2024.
Trung Quốc và Phần Lan bật mí về màn trình diễn pháo hoa trong đêm chung kết DIFF 2024 Du lịch

Trung Quốc và Phần Lan bật mí về màn trình diễn pháo hoa trong đêm chung kết DIFF 2024

TTTĐ - Diễn ra vào tối 13/7, chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) sẽ chứng kiến màn tranh hùng đáng xem bậc nhất trong các mùa DIFF giữa Phần Lan và Trung Quốc. Cùng nghe hai đội bật mí về các kỹ thuật mà hai đội chuẩn bị để có cơ hội giành chiến thắng.
Hành trình nhân văn, nghĩa tình của Công an thị xã Sơn Tây Người Hà Nội

Hành trình nhân văn, nghĩa tình của Công an thị xã Sơn Tây

TTTĐ - Trong 2 ngày 10 - 11/7, đoàn công tác của Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) do Thượng tá Nguyễn Ngọc Huy, Phó Trưởng Công an thị xã làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Đặc sản phố đêm thu hút du khách đến Thủ đô Du lịch

Đặc sản phố đêm thu hút du khách đến Thủ đô

TTTĐ - Những hoạt động kinh tế đêm đã và đang trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Hà Nội, đồng thời góp phần phát huy giá trị của di sản văn hóa, lịch sử của Thủ đô.
Gìn giữ hương thơm sen An Phú Du lịch

Gìn giữ hương thơm sen An Phú

TTTĐ - Sen An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nức tiếng gần xa với vẻ đẹp rực rỡ giữa trùng điệp núi rừng, tạo nên cảnh sắc thơ mộng. Tuy nhiên, bài toán giữ gìn đặc sản này cũng đang khiến chính quyền gặp nhiều khó khăn.
Những lễ hội siêu hấp dẫn không thể bỏ qua tại Đà Nẵng hè này Du lịch

Những lễ hội siêu hấp dẫn không thể bỏ qua tại Đà Nẵng hè này

TTTĐ - Cùng với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024, một chuỗi các lễ hội và show diễn đẳng cấp diễn ra tại mọi ngóc ngách thành phố đưa Đà Nẵng thành điểm đến hot nhất cả nước hè này. Đây cũng là lần đầu tiên du khách được tận mắt chứng kiến các màn xiếc, ảo thuật đỉnh cao thế giới được thực hiện bởi các ngôi sao quốc tế tại Bà Nà Hills, cùng các màn trình diễn jetski và flyboard kết hợp pháo hoa hàng đêm tại Da Nang Downtown. Một mùa hè với những trò vui bất tận đang chờ đón bạn tại thành phố bên sông Hàn!
Xem thêm